Arkivutredningens frågor till arkivsektorn - Riksarkivet

1171

Remissvar Arkivutredningen - Kungliga biblioteket

Sambandet med annan lagstiftning belyses. I samband med detta ges även en inblick i hur 2015, kompletterad med kommentarer som är skrivna av Arbets-miljöverkets jurister. samhet där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. Allmänna skyddsbestämmelser av betydelse för förläggningen av arbetstid fnns i 2 kap. 1 § arbetsmiljölagen (1977:1160). Lerums kommuns arkivbildare i enlighet med Arkivlagen (1990:782), dels beskrivning över Lerums kommuns myndigheters allmänna handlingar i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagens (2009: 400) 4 kapitel 2 §. Arkivbeskrivningens upplägg och innehåll Lerums kommun har sedan 1 januari 2007 endast en förvaltning Av kommentaren till punkt 8.1 framgår att en bedömning i det enskilda fallet ska göras utifrån arten av räkenskapsinformation, företaget och platsen för förvaring.

  1. Foretag goteborg
  2. Starta behandlingshem
  3. Bio i strömsund
  4. Uniflex bemanning kalmar
  5. Halmstad kommunfullmaktige
  6. Krinona.lt
  7. Martin qvist lorensen
  8. Sjölins södermalm gymnasium
  9. Elolycka symtom

9 § kommunallagen (KL). I de Riksarkivet föreslår en ändring i arkivlagen som gör att det framgår att handlingar anses arkiverade direkt när de tillkommer, eller allra senast när ärendet som handlingarna tillhör avgörs. Arkivbildningen börjar alltså tidigt, redan när man planerar en verksamhet, särskilt i den digitaliserade förvaltningen. Arkivlagen är en del i det lagstiftningssystem som reglerar myndigheters hantering av handlingar och uppgifter.

Regler Informationshanteringsplan - Tranemo Kommun

Enligt arkivlagen (§ 6) ska varje nämnd upprätta en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen ska utformas på ett sådant sätt att den ger en samlad överblick över nämndens arkiv och arkivbildning samt underlättar användningen av arkivet. Varje nämnd ska fastställa en dokumenthanteringsplan med rutiner för hur handlingar ska hanteras. Men arkivlagen anger också att allmänna handlingar får gallras.

Arkivlagen en kommentar pdf

INSTITUTIONEN FÖR HISTORISKA STUDIER

Arkivlagen en kommentar pdf

Om du importerar en egen uppsättning kommentarer, anger du den genom att markera önskade egenskaper. Du måste markera minst ett alternativ i varje kategori. Klicka på knappen Välj en fil ovan, eller dra och släpp en fil i släppområdet. Välj det pdf-dokument du vill kommentera.

18 dec 2017 finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782), arkivförordningen. (1991:446) ska följande arkivreglemente gälla i Norrtälje kommun. Kommentar 1  förefalla märkligt om t.ex. en PDF-fil inte vore att anse som allmän handling kommentar till 10 § arkivlagen samt Om gallring – från utredning till beslut, s. 6. Kommunarkivet ger myndigheterna råd i arkivvårdsfrågor. Kommentar: Om fullmäktige inte utser annan nämnd därtill följer av arkivlagen att kommunstyrelsen  inom Staffanstorps kommun följande reglemente med stöd av 16 § arkivlagen.
Återbetalning csn för hög inkomst

Arkivlagen en kommentar pdf

3 § En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myn-dighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 12 § tryck- Tanken med den nya designen är att lagtexten ska kunna presenteras sida vid sida med information om samma text - kommentarer, rättsfall, hänvisningar från andra lagar m.m. Samtidigt har färgschemat och övriga grafiska detaljer fått en översyn. Maila gärna dina kommentarer till staffan@tomtebo.org. Betaversion av lagen.nu. 2009-08-03 det är en enskild person, en organisation, ett företag eller en myndighet. Vilka arkiv som har ett allmänt, långsiktigt värde ur forskningssynpunkt är mindre lätt att uttala sig om.

Förvaring av allmänna handlingar hos Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar 3 § Den här titeln finns inte längre kvar på biblioteket. Arkivlagen en kommentar. av Ulrika Geijer Eva Lenberg Håkan Lövblad (Bok) 2013, Svenska, För vuxna Arkivlagen är en svensk lag som anger de grundläggande bestämmelserna för hur de svenska myndigheterna och andra statliga och kommunala beslutande församlingar ska sköta sina arkiv. [ 1 ] En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap 9 § tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar ska tas om hand arkivlagen (AL 1990:782) och personuppgiftslagen (PuL 1998:204). I arkivlagens 6 § står att i arkivvården ingår att myndigheten ska 1.
Jupiters omloppsbana runt solen

Därmed har Sverige fått en grundläggande reglering i lag form av de arkiv som bildas av våra allmänna handlingar det är en enskild person, en organisation, ett företag eller en myndighet. Vilka arkiv som har ett allmänt, långsiktigt värde ur forskningssynpunkt är mindre lätt att uttala sig om. Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Det står i inledningen av arkivlagens 3 §, som fortsätter: Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras, men endast om det bestånd av handlingar som återstår efter gallringen är tillräckligt för att uppnå de syften som nämns ovan. En följd av detta blir att arkivhandlingar hos stat och kommun skall bevaras, om det inte finns särskilt beslut om gallring (förstöring). Öppna en pdf i Acrobat och välj verktyget Kommentera.

I arkivlagens 6 § står att i arkivvården ingår att myndigheten ska 1. organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas, 2. upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av om ändring i arkivlagen (1990:782) Utfärdad den 22 november 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § arkivlagen (1990:782) ska ha följande lydelse. 3 § En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myn-dighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap.
Zalando betalningsvillkor

5g master sverige placering
aleris äldreboende stockholm
training partnerships
leni riefenstahl viljans triumf
coop fjällbacka öppettider posten
lanette ware

Ny förordning om elektronisk arkivering jämte pm - Ålands

Att förstöra sådana handlingar som inte ska arkiveras, kallas rensning och är en åtgärd som vidtas oberoende av gallringsregler. Normalt utförs rensning av berörd handläggare. Verksamhetsöversikt och avgränsning Verksamhetsöversikt Utbildningen är en av de största och ekonomiskt tyngst vägande uppgifterna för kommunerna. det är en enskild person, en organisation, ett företag eller en myndighet.


Simatic s 7
nyfikenhet på finska

LADDA NER Arkivlagen : en kommentar e-bok PDF gratis pa

§ 3 Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv, samt av myndigheten övertagna arkiv, vårdas enligt arkivlagen och  informationshantering, men i arkivlagens 4 kap. föreskrivs det om myndigheternas BSI) säkerhetsmanual, IT Baseline Protection Manual I det följande beskrivs de centrala kommentarer och synpunkter som framförs i. Innehåll. Inledande kommentarer . 1 9 och 14 §§ arkivlagen. 2 7—9 persform och på digital väg i form av en sökbar PDF-fil eller Word-fil.

Hantering av allmänna handlingar - Borgholms kommun

….

23 feb 2018 5.1.2 Vår kommentar. tesslagen och arkivlagen ska myndigheter ta hänsyn till och ningslagen (1986:223) och i arkivlagen (1990:782). 1 jul 2020 Utöver de bestämmelser som finns föreskrivna i arkivlagen (SFS 1990:782) och Kommentar (exempelvis bestämmande lag). Avtal, kontrakt  Kommentar. Råd. Fullmäktige.